Biz hakda

Şanhaý Huiang Industrial CO., LTD ýokary we täze tehnologiýa kärhanasydyr (HNTE), doly biodegrirlenip bilinýän plastmassalary we şuňa meňzeş goşundylary gözlemek we öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Durnukly ösüş strategiýasyna jogap bermek, plastmassa hapalanmagyny azaltmak we müşderileriň ýaşyl gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýa biodegrirlenip bilinýän materiallar in engineeringenerçilik gözleg we ösüş merkezini gurdy. Her ýyl 8000 tonna doly zaýalanan üýtgedilen masterbatch önümçilik kuwwaty bilen, we şol bir wagtyň özünde ýer ýüzünde doly zaýalanýan önümleri gözlemek we ösdürmek üçin. Kompaniýa biodegrirlenip bilinýän doly durmuş gaplamasy, senagat / ekspress gaplama, oba hojalygyna bir gezek ulanylýan önümler, bir gezek ulanylýan önümler, lukmançylyk enjamlary we beýleki seriýalar.

Kompaniýanyň ähli önümleri biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalyp, 100% biodegrirlenip bilinýär we EUB EN13432, ASTM D6400, Awstraliýa AS5810 we beýleki halkara abraýly synag şahadatnamasyndan geçdi.

Hünärmen kompaniýa hökmünde "Biopoliýa", hemişe üýtgedilen masterbatchdan taýýar önüme çenli çeşmä gözegçilik, garaşsyz gözleg we ösüş ýörelgesine eýerýär. Önümçilik we gözleg işleriniň ajaýyp toplumyny döretdi. Häzirki wagtda kompaniýanyň biodegrirlenip bilýän granulasiýa önümçilik liniýalary we hünär synag enjamlary, biologiki üýtgedilen masterbatchyň we membrananyň ýyllyk önümi bar. önümler müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

1

Ösüş görnüşi

2

Wezipe: Her öýe 100% biodegrirlenip bilinýän önümleri getirmek.

Görüş: dünýädäki kiçi we orta göwrümli daşky gurşawy goramak kärhanalaryna kuwwat beriň, daşky gurşawy goramak tehnologiýasynyň we hyzmatlarynyň ilkinji markasyna öwrüliň.

Gymmatlyklar: müşderilere ýetmek, daşky gurşawy goramak, ileri tutmak, öwrenmek isleýän.

Hyzmat goldawy

1.Biz 100% biodegrasiýa edilip bilinýän we kompost materiallary we önümleri üpjün edýäris

2. 12 ýyldan gowrak tejribe we hünär tehnologiýasy bilen, satuwdan öňki tehniki goldaw bilen hyzmatdaşlyk edip bilerin, müşderileriň sargytlaryna çalt jogap bererin we satuwdan soňky kynçylyklary çalt we dogry çözüp bilerin.

3. Kompaniýa toparynyň güýçli satuw kanalynyň goldawyna bil baglap, ähli önümler her bir müşderä, Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada we Aziýada müşderilere çalt baryp biler.

4. Müşderileriň bir gezeklik satyn alyş isleglerini kanagatlandyrmak üçin gündelik gaplamalary, senagat gaplamalaryny, oba hojalyk gaplamalaryny we beýleki önümleri üpjün edýäris.

1

Müşderä baha bermek

1 (1)
1 (3)
1 (2)
1-21
1 (5)
1 (6)