Bir gezeklik naharhana toplumy, Kompostable kagyz kesiji eko dostlukly saçak, kagyz tabaklary, çeňňekler, pyçaklar we oturylyşyk, kemping, piknik

1.Bu adaty bir gezek ulanylýan çüýşäni, çeňňegi we çemçe çalşyp biler.

Adaty ululygy 6inch / 6.5inch / 7inch / 7.5inch.

3. Sowadyjyda goýuň, ýöne mikrotolkunda däl. Gyzgyn zatlar, suwuklyklar ýa-da himiki maddalar bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň.

4. Restoranlara, maşgala ýygnanyşyklaryna we beýleki iýmit önümlerine laýyk gelýän gaplama.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kagyz kesmek:Biodegrirlenip bilinýän kagyz kesiji

Kesik: Çeňňek, çemçe, pyçak

1.Bu adaty bir gezek ulanylýan çüýşäni, çeňňegi we çemçe çalşyp biler.

Adaty ululygy 6inch / 6.5inch / 7inch / 7.5inch.

3. Sowadyjyda goýuň, ýöne mikrotolkunda däl. Gyzgyn zatlar, suwuklyklar ýa-da himiki maddalar bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň.

4. Restoranlara, maşgala ýygnanyşyklaryna we beýleki iýmit önümlerine laýyk gelýän gaplama.

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri JEJIANG, Hytaý
Ölçegi Omörite
Material Kagyz
Hususy sargyt Kabul et
Şahadatnamalar SGS
MOQ 100000 sany
Mysal Mugt
Töleg TT, paypal
Marka ady Biopoliýa
Ulanylyşy Restoranlar, Çalt nahar we iýmit önümleri,
Aýratynlyk Bir gezek ulanylýan, durnukly, ätiýaçly, iýmit aragatnaşygy ygtybarly
Tekiz programma üpjünçiligi görnüşi Tekiz programma üpjünçiligi

Gurşun wagty

Mukdary (karton) 1-50 > 50
Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

Bölekleýin gaplamak: 100pcs / sumka, 1000 sumka / karton

Ibermek:

Köp mukdarda sargytlar üçin:

Käbir halkara we ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleşýäris, şonuň üçin size iň gowy transport hyzmatyny hödürläp bileris.

Nusgalar we ownuk sargytlar üçin:

TNT, Fedex, Ups we DHL we ş.m. ýaly halkara ekspress kompaniýalaryndan iberýäris

Biopoliýanyň Kagyz önümleri, bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerine ajaýyp dizaýn edilen alternatiwany hödürleýär. Ajaýyp ýasalan gaýa kagyzdan ýasalan önümlerimiz, indiki piknik, ofis ýa-da agşamlyk nahary, ýörite çäre, toý ýa-da kafeňizde ýa-da restoranyňyzda ajaýyp, elýeterli we ekologiýa taýdan arassa önümlerdir! Bu biodegrasiýa ediler we daşky gurşawy hapalamaz .

Müşderiler üçin goşmaça baha döretmek biziň kärhana pelsepämizdir we dünýädäki müşderiler bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys. Täze önümleri yzygiderli has ýokary derejä çykaryp bilendigimiz sebäpli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigimize ynanýarys. Şeýle hem, müşderilerimizi kompaniýamyza baryp görmek we önümlerimizi satyn almak üçin mähirli garşylaýarys. Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşmak üçin arkaýyn boluň we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.

Müşderä baha bermek 

3

Hyzmat goldawy

3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşykly önümleri