Degradasiýa şertleri

(1) .Plastiki gadaganlyk

Hytaýda,

2022-nji ýyla çenli bir gezek ulanylýan plastmassa önümleriniň sarp edilişi ep-esli azalar, alternatiw önümler öňe sürler we serişde we energiýa hökmünde ulanylýan plastik galyndylaryň paýy ep-esli ýokarlanar.

2025-nji ýyla çenli plastmassa önümlerini öndürmek, aýlamak, sarp etmek, gaýtadan işlemek we ýok etmek üçin dolandyryş ulgamy dörediler, esasy şäherlerdäki poligonlarda plastik galyndylaryň mukdary ep-esli azalar we plastiki hapalanmalar netijeli gözegçilik ediler.

Hytaýda 2020 2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Heilongjiang welaýaty şäher hojalygynyň zibilleriniň klassifikasiýa standarty barada pikir sorap başlady.

Ustunde

1.Degradasiýa

Daşky gurşawyň şertlerine täsir edip, belli bir wagtdan soň we bir ýa-da birnäçe ädimden ybarat bolan gurluşda düýpli üýtgeşmeler we öndürijilik ýitgileri bolýar (bütewilik, degişlilikde molekulýar massa, gurluş ýa-da mehaniki güýç).

2.Biodegradasiýa

Biologiki işjeňlik, esasanam fermentleriň täsiri sebäpli dörän peselme, materiallaryň himiki gurluşynda düýpli üýtgeşmelere sebäp bolýar.

Mikroorganizmler ýa-da käbir organizmler ýokumly çeşme hökmünde kem-kemden dargap barýarka, fiziki öndürijiligiň peselmegi ýaly hiliň ýitmegine, netijede materialyň kömürturşy gazy (CO2) ýaly ýönekeý birleşmelere ýa-da elementlere bölünmegine sebäp bolýar. ) ýa-da metan (CH4), suw (H2O) we düzümindäki elementleriň minerallaşan organiki däl duzlary we täze biomassasy.

3. Ahyrky aerob biodegrasiýa

Aerob şertlerinde material mikroorganizmler tarapyndan kömürturşy gazyna (CO2), suwa (H2O) we düzümindäki elementleriň minerallaşan organiki däl duzlaryna we täze biomassasyna bölünýär.

4.Ultimate anaerob biodegradasiýa

Anoksiki şertlerde material mikroorganizmler tarapyndan kömürturşy gazyna (CO2), metana (CH4), suwa (H2O) we düzümindäki elementleriň minerallaşan organiki däl duzlaryna we täze biomassasyna bölünýär.

5.Biologiki bejeriş ukyby-biologiki bejergisi (biologiki bejergisi)

Aerob şertlerinde kompost ediljek ýa-da anaerob şertlerinde biologiki taýdan siňdiriljek materialyň potensialy.

6. orationaramazlaşma (ýaramazlaşma)

Käbir gurluşlara zeper ýetmegi sebäpli plastmassa bilen görkezilen fiziki häsiýetleriň ýitmeginiň hemişelik üýtgemegi.

7. Bölünmek

Material fiziki taýdan gaty inçe böleklere bölünýär.

8.Kompost (komost)

Garyndynyň biologiki dargamagyndan alnan organiki toprak kondisioneri. Garyndy esasan ösümlik galyndylaryndan durýar we käwagt käbir organiki materiallary we käbir organiki däl maddalary hem öz içine alýar.

9.Komposting

Kompost öndürmek üçin aerobiki bejeriş usuly.

10.Kompostability-compostability

Kompostlamak prosesinde materiallaryň biodegrasiýa edilmegi.

Kompost ukyby yglan edilse, kompost ulgamynda materialyň biodegrirlenip bilinjekdigini we kompostyň soňky ulanylyşynda doly biodegrirlenip bilinjekdigini aýtmalydyr. Kompost pes agyr metal düzümi, biologiki zäherlilik we aç-açan tapawutlanýan galyndylar ýaly degişli hil standartlaryna laýyk gelmelidir.

11. Aýrylyp bilinýän plastmassa (zaýalanýan plastmassa)

Görkezilen daşky gurşaw şertlerinde, belli bir wagtdan soň we bir ýa-da birnäçe ädim öz içine alýan materialyň himiki gurluşy ep-esli üýtgeýär we käbir häsiýetler (bütewilik, molekulýar massa, gurluş ýa-da mehaniki güýç) ýitýär we / ýa-da plastmassa döwüldi. Synag üçin öndürijiligiň üýtgemelerini görkezip bilýän standart synag usullary ulanylmaly we kategoriýa zaýalanmak re modeimine we ulanylyş sikline görä kesgitlenmeli.

Biodegrirlenip bilinýän plastmassalara serediň; kompost plastmassa; termo zaýalanýan plastmassalar; ýeňil zaýalanýan plastmassalar.

12.Biodegrirlenip bilinýän plastmassa (biodegrirlenip bilinýän plastmassa)

Toprak we / ýa-da çägeli toprak ýaly tebigy şertlerde we / ýa-da kompost şertleri ýa-da iýmit siňdiriş şertleri ýa-da suw medeniýeti suwuklyklary ýaly tebigy şertlerde mikroorganizmleriň tebigatda zaýalanmagy, ahyrsoňy kömürturşy gazyna doly zeper ýetýär ( CO2) ýa-da metan (CH4), suw (H2O) we düzümindäki elementleriň minerallaşan organiki däl duzlary, şeýle hem täze biomassa plastmassalary. 

Serediň: Zaýalanýan plastmassalar.

13. atylylyk we / ýa-da oksid zaýalanýan plastmassa (ýylylyk we / ýa-da oksid zaýalanýan plastmassa)

Heatylylyk we / ýa-da okislenme sebäpli peselýän plastmassalar.

Serediň: Zaýalanýan plastmassalar.

14. Suratyň zaýalanýan plastmassa kagyzy (suraty zaýalanýan plastmassa list)

Tebigy gün şöhlesiniň täsiri bilen zaýalanýan plastmassalar.

Serediň: Zaýalanýan plastmassalar.

15.Kompostable plastmassa

Biologiki reaksiýa sebäpli kompost şertlerinde zaýalanyp we dargap bilýän we ahyrsoňy kömürturşy gazyna (CO2), suwa (H2O) we düzümindäki elementleriň minerallaşdyrylan organiki däl duzlaryna, şeýle hem täze Biomassada we doly biomassada çüýrän plastmassa. Soňky kompostyň agyr metal düzümi, zäherlilik synagy, galyndy galyndylary we ş.m. degişli standartlaryň talaplaryna laýyk gelmelidir.


Iş wagty: Maý-18-2021