Her gün näçe plastmassa iýýäris?

Häzirki wagtda ýer ýüzünde plastmassa hapalanmagy has çynlakaýlaşdy. Plastiki hapalanma Ewerest dagynyň depesinde, Günorta Hytaý deňziniň düýbünde 3900 metrden gowrak çuňlukda, Arktikanyň buz gatlagynda we hatda Mariana çukurynda peýda boldy…

Çalt hereket edýän harytlar döwründe her gün plastmassa gaplanan naharlary iýýäris, ýa-da birnäçe çalt eltip berýäris, ýa-da plastmassa çalt nahar gutularynda nahar iýýäris. Bir gorkunç hakykat: plastmassa önümlerini peseltmek kyn, düýbünden çüýremek we ýitmek üçin ýüzlerçe ýyl gerek bolar. .

Has gorkunç hakykat, alymlaryň adam bedeninde 9 sany mikroplastikany tapmagydyr. “Glowbal News” -yň habaryna görä, Wiktoriýa uniwersitetiniň soňky gözleglerine görä, amerikan ululary her gün 126-dan 142-e çenli mikroplastiki bölejikleri iýýärler we her gün dem alýarlar. 132-170 plastmassa bölejikleri.

Mikroplastiki näme?

Iňlis alymy Tompsonyň kesgitlemesine görä, mikroplastika plastmassa böleklerine we diametri 5 mikrondan az bölejiklere degişlidir. 5 mikrondan az düşünje näme? Saçyň bir böleginden birnäçe esse az, ýalaňaç göz bilen görmek mümkin däl diýen ýaly.

Onda bu mikroplastikler adam bedenine çozdy?

Birnäçe çeşme bar:

Atic Suw önümleri

Muňa düşünmek aňsat. Haçan-da adamlar zibilleri derýalara, deňizlere we köllere öz islegi bilen atsa, plastik zibil ownuk we kiçi bölejiklere bölünip, suw jandarlarynyň bedenine girer. Okeanda 114-e golaý suw jandary bedeninde mikroplastikany tapdy. Adamzat XIX asyrda plastmassa oýlap tapandan soň, şu wagta çenli jemi 8,3 milliard tonna plastmassa öndürildi we 2 million tonnadan gowrak galyndy plastmassa bejergisiz gönüden-göni taşlanýar we ahyrsoňy okeana girýär.

Food Iýmit gaýtadan işlemekde plastmassany ulanyň

Alymlar ýaňy-ýakynda dünýäniň 9 ýurdunda 250-den gowrak marka çüýşeli suwda giňişleýin synaglar geçirdiler we köp çüýşeli suwda mikroplastikanyň bardygyny anykladylar. Hatda kran suwy hem gutulgysyz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gözleg gullugy dünýäniň 14 ýurdunda kran suwuny derňedi we netijeler kran suwunyň nusgalarynyň 83% -inde mikroplastikanyň bardygyny görkezdi. Hatda kran suwunda-da mikroplastikalardan gaça durmak kyn, köplenç aragatnaşyga girýän gutulardan we süýtli çaý käselerinden başga. Bu enjamlaryň üstü adatça polietilen gatlagy bilen örtülýär. Polietilen ownuk bölejiklere bölüner.

Never Duz hakda hiç wagt pikir etmedik çeşme

Hawa, her gün iýýän duzuňyzda mikroplastika bolup biler. Sebäbi iýýän duzumyz derýalardan, deňizlerden we köllerden alynýar. Suwuň hapalanmagy howuz balyklaryna hökmany suratda zyýan ýetirer. Bu “howuz balygy” duzdyr.

“Scientific American” Şanhaý Gündogar Hytaý adaty uniwersitetiniň geçiren barlagyny habar berdi:

Gözlegçiler tarapyndan toplanan 15 marka duz nusgasynda polietilen we selofan ýaly mikroplastika tapyldy. Esasanam, her kilogram üçin 550 ýuandan ýokary deňiz duzy üçin, olar hasapladylar: Günde iýýän duzumyzyň mukdaryna görä, bir ýylda bir adamyň duzdan iýýän mikroplastikasynyň mukdary 1000 ýuandan ýokary bolup biler!

Daily Öý hojalygynyň gündelik zerur zatlary

Zibil taşlamasaňyzam, ulanýan zatlaryňyzyň her minutda mikroplastika öndürjekdigini bilmezligiňiz mümkin. Mysal üçin, köp eşikde himiki süýüm bar. Kir ýuwmak üçin eşikleriňizi kir ýuwýan maşyna atanyňyzda, eşikler ajaýyp süýümleri zyňar. Bu süýümler plastmassa galyndy suwlary bilen zyňylýar. Mikrofiberleriň sanyna seretmäň. Gözlegçiler 1 million ilaty bolan şäherde her gün 1 tonna mikrofiberiň zyňylýandygyny, bu zaýalanmaýan plastik paketleriň 150 000-e deňdigini çaklaýarlar. Mundan başga-da, köp sanly arassalaýyş önümleri, meselem, saç syrmak üçin krem, diş pastasy, gün şöhlesi, makiýa rem aýyryjy, ýüzüňi arassalaýjy we ş.m. çuňňur arassalamak üçin “ýumşak monjuklar” bar, aslynda mikroplastiki.

Mikroplastikanyň adamlara ýetirýän zyýany

Okeanda ýüzýän mikroplastikalar diňe bir dürli mikroorganizmleriň ýaşamagy we köpelmegi üçin ýer berip bilmez, eýsem agyr metallary we ummanyň dowamly organiki hapalaýjylaryny hem siňdirip biler. Pestisidler, ýangyn saklaýjylar, polihlorirlenen bipeniller we ş.m. ekologiýa gurşawyna himiki zyýan bermek üçin okean akymlary bilen bilelikde hereket edýärler. Plastmassa bölejikleriniň diametri kiçi bolup, dokuma öýjüklerine girip, bagyrda ýygnanyp, çişme reaksiýalaryna we dowamly depozit zäherlenmesine sebäp bolup biler. Şeýle hem içege çydamlylygyny we immunitetini ýok edip biler. Iň kiçi mikroplastika gan damaryna we limfa ulgamyna girip biler. Belli bir konsentrasiýa gazanylsa, endokrin ulgamymyza çynlakaý täsir eder. Netijede, adamyň bedenini plastmassa ýuwutmak üçin diňe wagt gerek.

Iqhli ýerde ýaýran mikroplastika bilen ýüzbe-ýüz bolup, adamlar nädip özlerini halas edip bilerler?

Gündelik durmuşda bir gezek ulanylýan plastmassa önümleriniň ulanylyşyny azaltmaga çagyrmakdan başga-da. Bir gezek ulanylýan plastmassa gaplamalary we makalalary azaltmak we netijede çykarmak üçin täze materiallaryň alternatiw ulanylmagyny işjeň ösdürmeli we ösdürmeli. Şanhaý Hui Ang Industrial Co., Ltd. PLA biodegrirlenip bilinýän materiallary mahabatlandyrmaga we ulanmaga ünsi jemleýär. PLA täzelenip bilýän ösümlik çeşmelerinden alynýar (mekgejöwen, kassawa we ş.m.). Kraxmal çig maly glýukozany almak üçin arassalanýar, soň bolsa ýokary arassa süýt kislotasyny öndürmek üçin glýukoza we käbir ştammlar bilen fermentlenýär we soňra belli bir molekulýar agramly polilaktiki kislota himiki sintez bilen sintez edilýär. Gowy biodegrasiýa mümkinçiligi bar. Ulanylandan soň, belli bir şertlerde tebigatdaky mikroorganizmler tarapyndan bütinleý zaýalanyp, ahyrsoňy kömürturşy gazy we suw öndürip biler. Ekologiýa taýdan arassa material hökmünde ykrar edilýär. Şanhaý Hui Ang Industrial, tebigatdan gelip çykýan we tebigata gaýdyp gelýän daşky gurşawy goramak düşünjesine eýerýär we doly zaýalanýan önümleriň her maşgala girmegine ýol açýar. Hünärment bazaryny döretdi. Önümlere saman, söwda haltalary, zibil torbalary, öý haýwanlary we täze saklaýan haltalar girýär. , Ingapylýan film we ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan önümleriň bir topary, doly biodegrirlenip bilinýän markalar üçin senetçilik bazaryny gözläň.


Iş wagty: Maý-18-2021